13.06.2015

STATŪTI

LKF statūti lejuplādei

1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Krosmintona federācija” (turpmāk tekstā – Biedrība), saīsināti „LKF”.
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir „Latvian Crossminton Federation”, saīsināti „LCF”.
2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. uz brīvprātības principiem apvienot sporta biedrības un citas juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlas nodarboties, attīstīt un popularizēt krosmintonu un citas ar krosmintonu saistītas sporta un veselības aktivitātes;
2.1.2. veicināt kopējo krosmintona popularitāti un attīstību Latvijā;
2.1.3. popularizēt krosmintonu, kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, kas veicina cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību iesaistot sabiedrību sporta aktivitātēs;
2.1.4. vadīt un koordinēt darbu krosmintona sporta veidā Latvijā, sekmēt sportisko rezultātu izaugsmi;
2.1.5. organizēt krosmintona sacensības un sporta pasākumus federācijas biedriem, bērniem, skolēniem un citiem interesentiem;
2.1.6. organizēt dažāda līmeņa krosmintona sacensības, tai skaitā Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātus;
2.1.7. veicināt nacionālo izlašu dalību starptautiskajās krosmintona sacensībās;
2.1.8. pārstāvēt krosmintonu kā sporta veidu Latvijas valstī un starptautiskajā līmenī, tai skaitā Starptautiskajā Krosmintona Organizācijā (International Crossminton Organization, saīsināti – ICO);
2.1.9. veicināt pieredzes apmaiņu par sporta organizēšanu ar citu valstu krosmintona un citu sporta veidu organizācijām;
2.1.10. organizēt izglītojošos pasākumus – konferences, seminārus, treniņu nometnes;
2.1.11. veikt sabiedriskā labuma darbību organizējot sporta, aktīva dzīvesveida, atpūtas pasākumus fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai;
2.1.12. savā darbībā ievērot antidopinga konvenciju prasības.
3. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. Biedru iestāšanās un izstāšanās priekšnoteikumi
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura sporta organizācija, cita juridiskas persona, kuras darbība ir saistīta ar krosmintona sporta veidu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.5.5. biedrs veic citu darbību, kas neatbilst vispār pieņemtām normām, sportiskiem principiem, veic darbības pretēji biedrības interesēm, noteiktajiem mērķiem.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
5. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. pieteikt sevi un savus biedrus Biedrības rīkotajās sacensībās.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
7. Biedru sapulces sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
8. Biedrības izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem.
8.2. Biedrības valdi ievēl biedru sapulce uz 4 gadiem.
8.3. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju (Federācijas prezidentu), kurš organizē valdes darbu.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
9. Revīzijas institūcija
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10. Biedru nauda
10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Eur 50,00 apmērā.

Valdes priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts) / Mārtiņš Žogots /

Statūtu grozījumi apstiprināti biedrības kopsapulcē Rīgā, 2016. gada 09. augustā.