02.03.2017

PRASĪBAS TRENERIEM

 

Prasības sporta speciālistiem (treneriem) krosmintonā, sertifikācijas kārtība

1. Vispārīgi

 • Prasības izstrādātas atbilstoši 2010. gada 26. janvāra MK noteikumiem Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām“, sporta speciālistiem, kuri pretendē uz C kategorijas sertifikāta saņemšanu krosmintonā.
 • Prasības nosaka sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas noteiktas sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt krosmintona sporta jomā.
 • Sertifikācija ietver sporta speciālistu teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi un attiecīgā sporta veida speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu.
 • Sertifikāciju veic Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP). Sertifikāciju un re-sertifikāciju, LSFP vārdā veic Sporta speciālistu sertifikācijas komisija.
 • Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

2. Prasības krosmintona sporta speciālistam

 • Personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu krosmintona sporta jomā, nepieciešams sertifikāts.
 • Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, kas saistīta ar krosmintonu, nepieciešams C kategorijas sertifikāts.
 • Persona, kura ir ieguvusi C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus (nodarbības) vai veikt izglītojošo vai metodisko darbu krosmintona sporta jomā.
 • C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:
  • ieguvusi vidējo izglītību;
  • saņēmusi Latvijas Krosmintona federācijas (LKF) atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
  • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
  • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

 

3. Latvijas Krosmintona federācijas atzinuma izsniegšana

 • LKF atzinumu pēc personas rakstiska iesnieguma izsniedz federācijas valde.
 • Lai saņemtu atzinumu personai jāpārliecina LKF valde par krosmintona noteikumu pārzināšanu un praktisko pieredzi krosmintona sporta veidā.
 • Izvērtējot pieejamo informāciju LKF valde lemj par atzinuma izsniegšanu. Pozitīva lēmuma gadījuma tiek sagatavots atzinums uz LSFP veidlapas sporta speciālista kategorijas iegūšanai krosmintonā.

 

4. Krosmintona sporta speciālistu sertifikācijas kārtība

 • Fiziskā persona, kura vēlas saņemt sertifikātu (turpmāk – sertificējamais sporta speciālists), komisijai iesniedz:
  • rakstisku iesniegumu, kur norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, tālruņa numuru, darba vietu un amatu, kā arī sporta veidu (darbības jomu);
  • dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas (iesniedz kopijas, uzrādot oriģinālus vai apliecinātus norakstus);
  • LKF rakstisku atzinumu par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
  • ģimenes ārsta atzinumu par sertificējamā sporta speciālista veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
  • dokumentu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka veikta samaksa par sertifikācijas eksāmenu.
 • Komisija:
  • veic sertifikāciju, pamatojoties uz sertificējamā sporta speciālista iesniegumu;
  • pieņem 1.punktāminētos dokumentus un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sertifikācijas eksāmena rakstiski paziņo sertificējamam sporta speciālistam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu, saturu un vērtēšanas sistēmu;
  • septiņu dienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena nosūta sertificējamam sporta speciālistam informāciju par eksāmena rezultātiem;
  • mēneša laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu iesniegšanas komisijā pieņem lēmumu par attiecīgās kategorijas sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu izsniegt sertifikātu;
  • sagatavo un izsniedz sertificētajam sporta speciālistam sertifikātu.